måndag 12 november 2012

Balans mellan summativ och formativ bedömning?

Bakgrund

Bedömning för lärande av
Christian Lundahl
Igår läste jag färdigt Christian Lundahls bok Bedömning för lärande och hamnade sedan i en intressant diskussion på Twitter efter att ha ställt den här frågan:
"Om jag på gymnasiet vill undvika att att prata betyg så mkt som möjligt för att fokus ska hamna på det formativa, och vi har ngn sorts skyldighet att informera eleven om hur hen ligger till i förh. till betygen. Hur hanterar ni den balansen? Så att inte betygen snarare än ämnets syfte och kunskapskrav blir själva målet."
@stehagen, @svenjargen, @myzetterman, @algodhe, @MariaErSk, @cecrsjo och @Frokengul hakade på och det blev ett spännande utbyte. Den konflikt jag tror många upplever är, att hur effektiv den formativa bedömning än är, så skjuter vi den i sank när vi samtidigt måste prata betyg och komma med F-varningar. Därför kände jag att jag var tvungen att kolla upp ett par saker. Hur mycket är vi egentligen ålagda att prata "betyg" med våra elever på gymnasiet? Men också - hur lite betyg kan vi prata, utan att eleven sitter där som ett frågetecken när hen väl får sitt betyg vid kursens slut?


Vad säger författningarna om betyg och bedömning?

I de olika författningarna kan man bland annat läsa:
 • Elevernas möjlighet att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer (Läroplanen för gymnasiet, s. 6, min kursiv)
 • Skolans mål är att varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen (Läroplanen för gymnasiet, s. 14, min kursiv)
 • Läraren ska fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna, samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling, och redovisa för eleverna på vilka grunder betygsättning sker (Läroplanen för gymnasiet, s. 15, min kursiv)
 • Den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget (Skollagen, kap 3 §17)
 • Om det [...] framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn (Skollagen, kap 3 §8)
Skolverket har även tagit fram ett stödmaterial för bedömning (Kunskapsbedömning i skolan) som just fokuserar på formativ bedömning, "som svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen". Där skriver de bland annat:
 • I en formativ eller lärande bedömning sätts styrkor och svagheter i elevens kunskaper i relation till aktuellt kunskapskrav för att visa på elevens utvecklingsmöjligheter (s. 8, min kursiv)
 • Den spänning som kan finnas mellan att bedöma i syfte att stödja lärande och bedöma i syfte att betygsätta [...] har beskrivits som ett dilemma för lärare. En aspekt av detta dilemma kan vara att lärare upplever sig vara både "coach" och "domare" i sitt arbete med eleverna. Ett sätt att hantera detta dilemma kan vara att vara medveten om och tydlig med i vilket syfte bedömningen sker. (s. 17, min kursiv)
 • En god regel kan vara att vänta så länge som möjligt med att sammanfatta bedömningen i form av ett betyg. (s. 18)
Samtidigt får ju den som läser om formativ bedömning, t.ex. i Christian Lundahls Bedömning för lärande från 2011, reda på att betyg skapar yttre motivation i stället för inre, och att yttre motivation "kan få människor att göra saker mot sin vilja eller att stå ut med rutinarbete, men det främjar inte den typen av kunskaper som huvudsakligen efterfrågas i våra läroplaner" (Lundahl 2011, s 159), samt att lärandeeffekten blir mycket större av att ge feedback endast med hjälp av kommentarer ( i stället för med betyg, eller ännu sämre, både och) (Lundahl 2011, s 60)

Sammanfattningsvis kan man ju säga att det finns en klar antydan i författningarna och en uttalad sådan från Skolverket att den formativa bedömningen är av godo och ska få stort utrymme i undervisningen. Samtidigt måste denna samspela med en tydlighet när det gäller var eleven ligger i förhållande till målen, som till syvende och sist kommer att symboliseras av - betyget.

Den här symbiosen innehåller kanske trots allt också en del av lösningen. I sin artikel "Assessment  - Summative and Formative - Some Theoretical Reflections" uttrycker Maddalena Taras det så här: "It is possible for assessment to be uniquely summative where the assessment stops at the judgement. However, it is not possible for assessment to be uniquely formative without the summative judgement having preceded it" (Taras 2005). Den formativa bedömningen innehåller alltid en summativ bedömning att utgå från.

När krockar summativ och formativ bedömning?

Personligen uppstår den för mig största konflikten i det som ovan beskrivs som en "coachande" roll och en "dömande". En av mina viktigaste uppgifter som pedagog är att ha förtroende för alla elevers förmåga att utvecklas positivt, att nå målen, men också att lyckas ingjuta denna känsla av självförtroende hos eleven genom ett formativt förhållningssätt till elevens kunskaper. Framförallt i två situationer upplever jag därför att mina två roller krockar:
 1. Den uppstår när jag fast jag tror på elevens förmåga att nå målen, måste ge en varning för F till eleven och vårdnadshavaren (eftersom "en annan del av mig" också kan befara att kunskapskraven inte nås)
 2. Den uppstår när jag sätter F på en elev och i nästa, påföljande kurs, vill att eleven ska känna förtroende (igen) för sin förmåga att nå målen.
För att veta hur jag ska mildra den här krocken måste jag se över hur min bedömning ser ut och var eventuella brister finns. "Hur vi gjorde" var också det deltagarna i Twitterdiskussionen var mest nyfikna på och därför redogör jag för det nedan.

Bowling - before impact av Emrank på Flickr (CC BY 2.0) Bilden är beskuren.

Hur ser min bedömning ut i praktiken?

Detta är vad som alltid görs: jag planerar undervisningens olika delar utifrån kunskapskraven. Eleverna informeras alltid om vilka dessa kunskapskrav är och vi går igenom dem tillsammans. Jag knyter alltid an till dessa kunskapskrav under undervisningen som leder fram till examinationen. Eleverna får alltid feedback utfirån dessa kunskapskrav när examinationen är genomförd. Jag sätter dock aldrig ett sammanfattande betyg på uppgifterna. Eleverna har alltid tillgång till feedback de har fått på uppgifter samt en sammanställning om vilka av kursens kunskapskrav de nått (via Google Docs). 

I större och större utsträckning - men inte alltid - sker också detta: kamratbedömning och exempel används för att tydliggöra kunskapskravens innebörd. Kvalitén på feedbacken blir bättre och är framåtsyftande och konkret. Alla elever får möjlighet att i nära anslutning (tidsmässigt) göra om eller komplettera en uppgift - oavsett vilka kunskapskrav de uppnått - och därmed använda sig av feedbacken de fått inom en snar framtid när den fortfarande känns aktuell.

Jag berättar för eleverna hur jag bedömer och förklarar kort varför jag inte sätter betyg på enskilda uppgifter, men jag har inte berättat för dem vad formativ bedömning är, vilka fördelar som finns med det, eller hur det påverkar hela undervisningen (och inte bara bedömningen).

Hur uppnår jag en bra balans mellan summativa och formativa bedömningar?

Balance av Brent Moore på Flickr (CC BY 2.0)
bilden är beskuren
Jag upplever att jag fått bekräftat att kunskapskraven måste vara de mål man sätter upp för undervisningen och att det är de vi arbetar mot. Likaså att man t.ex. i samband med utvecklingssamtal ser till elevens prestation som helhet och sätter den i relation till vad som krävs för de olika betygen. Likaså stärks min övertygelse att man inte bör betygsätta uppgifter. Betyg sätts endast på kursen.

Ett gott råd från Skolverkets stödmaterial kring bedömning jag måste fasta på är: "att vara [...] tydlig med i vilket syfte bedömningen sker". Jag inser att jag måste berätta om formativ bedömning för eleverna och kanske även diskutera de olika "bedömningsrollerna". Det gör det lättare för eleverna att ställa höga krav på undervisningen och delta i processen kring den.

När det gäller F-varningen har jag tidigare läst det som att man måste varna om det "finns risk för" F, och risk finns det ju ofta. Men att "befara" är ju något annat. Eftersom en varning inte egentligen förändrar sättet jag arbetar på med eleven kanske det är bättre att vänta med den, så länge eleven är informerad om vilka kunskapskrav som nås och icke nås. F-varningen tar sig formen av en piska och bör därför inte användas om det inte är absolut nödvändigt. Ordet fingertoppskänsla letar sig osökt in i mitt medvetande här. Berätta GÄRNA hur ni gör med F-varningar på er skola!

Om en elev ändå får F och man ska fortsätta med ämnet i ytterligare ett steg, är det viktigt att följa upp den handlingsplan som måste finnas sedan tidigare, men, detta samtal bör ha som främsta syfte att återupprätta ett eventuellt tilltörnat förtroende - det elevens har gentemot läraren och mot sig själv som elev.

6 kommentarer:

 1. Tack för ett mycket bra och tankeväckande inlägg i en viktig fråga.

  Ett stort problem som jag upplever det är utvecklingssamtalen.
  Tidigare har jag och många kollegor känt en frustration över att utvecklingssamtalen ofta har förvandlat oss som mentorer till undermåliga andrahandskällor där vi under ett pressat tidsutrymme ska gå igenom ett underlag av mkt varierande utförlighet och tala om för elever var de ”ligger” i sina kurser. ”Matteläraren säger att du har fått G på de sista två skrivningarna, men IG på den innan så du ligger på IG+”. Följdfrågor kan man då inte besvara utan rent pedagogiskt har denna variant känts – ska vi säga av tvivelaktigt värde?
  Vi hade en önskan i samband med gymnasiereformen att försöka utforma utvecklingssamtalen på ett sätt som skulle ge maximalt ut av formativt stöd och utvecklande coaching till eleverna.
  Utifrån lagstiftningen och Skolverkets råd tänkte vi att man kunde ha en modell där eleverna får kursvis information om kunskaps- och studieutveckling relaterat till kursernas mål, innehåll och kunskapskrav via ett formulär. Här lämnar också undervisande lärare konkret information om utvecklingsområden i kurs, samt förslag på verktyg för utveckling. Detta dokument delas också med ev. vårdnadshavare i god tid före utvecklingssamtal. På så sätt kan eleven och vårdnadshavare samtala kring informationen och förbereda frågor inför utvecklingssamtalet. Om man vill kan man också kontakta mentor, eller lärare i kurs, om det finns någon specifik fråga utifrån underlaget. Vänder man sig till mentor så hinner ju denna då vända sig till kursens lärare och inhämta svar eller utökad information innan man träffas för utvecklingssamtal.
  På det här sättet tänkte vi att själva utvecklingssamtalet kunde fokusera på de utvecklingsområden och verktyg som lyfts fram i underlaget, så att mentor utifrån, huvudsakligen, the Big 5 kunde ge konkret och individualiserad formativ coaching.
  Vi trodde att detta skulle vara i linje med både lagstiftning och råden från Skolverket.
  Sedan läste jag en rapport från Skolinspektionen där de riktade kritik mot en gymnasieskola som använde denna modell. Skolinspektionen skriver att de anser att skolan bryter mot lagen när de inte i själva utvecklingssamtalet ger eleven ”samlad information om sin kunskapsutveckling och studiesituation i varje ämne” och går igenom i varje ämne ”hur eleven ligger till”. (I samma rapport riktar Skolinspektionen kritik mot att skolan inte redovisar elevens sociala utveckling i utvecklingssamtalet. Detta känner vi ju väl igen ifrån grundskolans styrdokument, men det finns inte, såvitt jag kan finna, någonstans med i varken lagstiftning eller råd från Skolverket vad gäller utvecklingssamtalen för gymnasiet.)
  Jag bad Skolinspektionen om ett förtydligande kring vilka styrdokument de lutar sig mot då de menar att en skola bryter mot lagen om de inte under själva utvecklingssamtalet går igenom ämne för ämne hur eleven ligger till, och jag ville också veta om man med detta menar betyg. (Jag frågade också om detta med social utveckling som en obligatorisk punkt vid utvecklingssamtalet)
  Det svar jag fick var: ” Bedömning av utvecklingssamtal:
  Utgångspunkten för Skolinspektionen är att elever och föräldrar ska få en samlad bild av elevens utveckling, vilket rimligen innebär alla ämnen.” Tyvärr fick jag inget svar på vilka styrdokument eller allmänna råd man lutade sig mot i denna slutsats. (Jag fick heller inget svar alls på var man kan finna att det är obligatoriskt att ta upp punkten social utveckling i utvecklingssamtal på gymnasiet)
  Som jag ser det står vi alltså mellan ett Skolverk vars råd man kan tolka stöder formativa utvecklingssamtal, medan Skolinspektionen hävdar att vi under utvecklingssamtalen måste ägna tiden åt att leverera andrahandsinformation innehållande summativ bedömning relaterad till betyg, i alla kurser.
  Jag skulle väldigt gärna höra hur andra ser på problemet.

  SvaraRadera
 2. Tack för en mkt intressant kommentar Ylva! Jag känner igen situationen på pricken! Hoppas på diskussion:)

  SvaraRadera
 3. Spännande och intressant att få höra era erfarenheter och tankar! Jag tycker också att det är här är en angelägen fråga som vi måste kräva svar på. Som det är i dag drabbas eleverna och deras föräldrar av att vi lärare alla har olika ideal, tankar och idéer kring vad som ger mest och vad som är korrekt. Det innebär att elever kan få allt ifrån korta omdömen i stil med "är intresserad och duktig" till långa citat ur kursmålen i stil med "Eleven beskriver några estetiska verksamhetsfält och ger några exempel på olika uttrycksformer inom dessa". Det första sättet känns väldigt knapphändigt och utan formativa inslag, men inte heller det andra känns särskilt upplysande utan fungerar mer som en dokumentation av vad man har gjort på kursen, eller vad säger ni?

  SvaraRadera
 4. Hur ser min bedömning ut i praktiken?
  Hej, bra och viktig diskussion. Jag tar fram ett citat från en bit ovan då det är en fundering som jag har grubblat på en tid.

  "Detta är vad som alltid görs: jag planerar undervisningens olika delar utifrån kunskapskraven. Eleverna informeras alltid om vilka dessa kunskapskrav är och vi går igenom dem tillsammans.

  Min fundering är just hur jag som lärare ska planera kursen tillsammans med eleverna. Det tycker jag krockar. När jag har tid att planera kurserna är inte eleverna på plats och om jag inte planerar något innan de kommer på plats blir det inte riktigt bra heller.

  SvaraRadera
 5. Intressant och viktigt Camilla. Jag tycker att svaret på en viktig fråga aldrig kommer fram i diskussionen om formativa och summativa bedömningar (jag har bl.a. läst artikeln av Taras): Kan man använda formativ underlag för att göra summativa bedömningar? Jag är kluven.

  Jag säger nej eftersom syftet med den formativa uppgiften är för att utveckla elevens kunskaper och förmågor. Att använda en formativ uppgift blir då som att använda resultatet av en körlektion till grund för körkortet.

  Jag säger ja, eftersom vi ska bedöma eleven allsidigt för att säkerställa både validitet och (vad som är viktigt för det summativa omdömet) reliabilitet. Att göra en summativ uppgift utifrån ett enda provtillfälle är problematiskt, bland annat eftersom elevens dagsform får stort inflytande på resultatet och för att det i allmänhet inte går att fånga alla de dimensioner som ska prövas under ett och samma prov (det kommer ta orimligt lång tid).

  Men, jag är inte alls bekväm med att göra på följande sätt (som inte så sällan görs): Ta ett medelvärde av resultatet av de uppgifter som eleven lämnat in. Detta kan inte bli rättvisande om vi tänker oss att eleven faktiskt lär sig någonting under en kurs. Rimligen måste uppgifter som ligger i slutet på kursen vara mer rättvisande vad gäller elevens kunskap än de som ligger tidigt i kursen.

  Har du hittat något om detta i litteraturen du läst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej!

   Lite sen på bollen är jag men frågan är mycket intressant. I mitt skoljuridikarbete har jag arbetat med frågan kring utvecklingssamtal i gymnasieskolan och inte hittat några belägg för att elevens sociala situation ska tas upp. Den rapporten som skolverket har skrivit – vad heter den?

   Hälsningar

   Helen

   Radera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...