tisdag 16 april 2019

Att söka och värdera information - engelska 5

Introduktion

Idag skulle jag vilja lyfta och slå ett slag för allt bra material som finns att tillgå när det gäller källkritik. I det här inlägget använder jag utöver materialet från Skolverkets bedömningsportal, även inslag från #mikförmig från Statens medieråd. Utöver det finns dessutom digitalalektioner.se från Internetstiftelsen. Här har jag blandat och tagit och anpassat material för den egna undervisningen.

Eleverna har i olika ämnen under åk 1 (gy) arbetat med och fått olika strategier för att söka och värdera källor. I engelska 5 har jag sedan undervisat ytterligare kring detta, men denna lektionsserie förutsätter alltså att eleverna har vissa förkunskaper. Syftet är att eleverna:
  • Lär sig engelska termer för digitala företeelser
  • Får strategier för att söka information mer effektivt
  • Får strategier för att värdera källor på engelska
Avsnittet examinerades dels genom en muntlig presentation av informell karaktär i grupp och dels genom ett skriftligt prov i DigiExam.

Lektion 1 - Självbedömning, begrepp, och informationssökning

Med utgångspunkt i det självvärderingsmaterial som finns på Skolverkets bedömningsportal gjorde jag ett Googleformulär som eleverna fick svara på. I formuläret används en hel del termer på engelska så jag jag började med att gå igenom den ordlista som man kan hämta på Bedömningsportalen. Medan jag presenterade begreppen på engelska hade jag också uppe en webbsida på storskärm så att jag kunde visa det jag talade om (t.ex. header, navigation bar, URL etc).

I materialet finns även en övningsuppgift test som heter "Canada - Here I Come!". Här använder eleverna tre förutbestämda webbsidor för att dels hitta efterfrågad information och dels beskriva hur de hittade den. Innan eleverna satte igång visade jag dem webbsidorna och förklarade frågorna, särskilt de som innebär att eleven ska beskriva var de klickat för att hitta fram till informationen.

Lektion 2 - Informationssökning

Eleverna fortsatte under denna lektion sitt arbete med "Canada - Here I Come!". Jag fick reda på mycket information om elevernas förmågor och jag fick möjlighet att ge eleverna tips och strategier genom att gå runt och hjälpa dem.

Lektion 3 - Analys av sökresultatsidor, informationssökning, och värdering av källorLektionen inleddes med en uppstartsuppgift jag brukar använda för att diskutera hur man effektivt bedömer resultaten på en sökresultatsida. Uppstartsuppgiften ser till att eleverna blir aktiverade med en gång och den är konkret och nyttig och går att anpassa på olika sätt. Jag använda en EPA (Enskilt --> Par --> Alla) för att genomföra övningen och hade bild 2 i presentationen uppe på skärmen som visuellt stöd.

Under den andra delen av lektionen gick vi igenom svaren på uppgiften "Canada - Here I Come!" På så sätt fick eleverna höra varandra berätta och se olika sökvägar till samma information. Att få se hur andra gör kan vara ett effektivt sätt att lära sig nya strategier för sökning.

Som avslut på lektionen använde jag en liten del av ett mycket bra och omfattande material från Statens medieråd som heter #mikförmig. Här visade jag bild 4-7 och fokus här är att få eleverna att fundera över vilka sidor de litar "blint" på och vilka sidor de samma sätt utan undantag misstror. Eleverna fick maila sina svar till mig, men dessa hade också kunnat fångas upp med hjälp av ett responsverktyg som t.ex. Mentimeter om man hade velat diskutera vidare direkt.

Lektion 4 - Värdering av källor, och genrer på Internet

Jag använde de webbsidor som eleverna mailat mig som underlag för planeringen av denna lektion. Jag grupperade webbsidorna och förberedde fem stationer i klassrummet och i ett par grupprum (eleverna blev indelade i fem grupper). Detta tog mycket längre än vad jag hade trott så grupperna hann bara besöka två stationer var.

Stationerna gick ut på att sätta fokus på dels att hitta info vem som ligger bakom sidor och dels vilken sorts genre webbsidan är. Den information eleverna samlade ihop skulle de sedan presentera för en annan grupp vid ett senare tillfälle. Till stöd hade de bild 2 och 3 nedan och på bild 4 fanns presentationsuppgiften presenterad.


Lektion 5 - Värdering av källor, och genrer på Internet, och mock up test i DigiExam

Under denna lektion fick eleverna besöka den sista stationen. De fick också en stund att sitta tillsammans för att planera sin muntliga presentation som skulle hållas lektionen därpå. Under sista delen av lektionen hade jag förberett testfrågor på Digiexam, vårt provverktyg som jag skulle använda till provet veckan därpå. Detta mock up test hade flera syften. Jag ville se om DigiExam funkade för ändamålet så som jag hade tänkt mig och jag ville att eleverna skulle få se vilken typ av frågor som skulle komma på provet. Hör av er till mig med en aktuell DigiExam-adress om ni vill att jag delar detta material med. Eleverna fick tillgång till vissa domäner och skulle där visa både att de kan hitta information och att de kan göra en rimlig bedömning av sidans tillförlitlighet. Under lektionen gick jag runt och hjälpte dem med svar och sökvägar och strategier.

Lektion 6 - Muntliga presentationer

De muntliga presentationerna gick till som så att vi hade ett rullande schema. I klassrummet hade vi långbord och grupperna satt mittemot varandra. Den ena gruppen berättade vad de hade kommit fram till och visade på sina skärmar samtidigt. Den andra gruppen lyssnade. Därefter gick den presenterande gruppen ut och en annan grupp kom in. De lyssnade nu medan de andra presenterade osv.

Lektion 7 - Skriftligt prov

Prov och utvärdering!

Reflektioner

Eftersom jag ofta använder mina egna inlägg som ett sätt att återanvända material vill jag gärna fundera över hur det gick. Dessutom kan ju mina eventuella misstag därmed undvikas av någon annan. Nedan funderar jag särskilt över delen med stationer där eleverna skulle undersöka upphovsmän och genre.

Rent praktiskt skulle jag ha haft färre sajter på varje station (jag hade tre-fyra) eller färre frågor så att det blivit bättre flöde mellan stationerna. Alternativt hade jag kunnat låta eleverna fördjupa sig i två sajter. Återkopplingen till eleverna på deras arbete blev också tunt eftersom att de som hade stationer utanför klassrummet inte fick lika mycket stöd i sitt arbete. Just stöttning medan eleverna arbetar med uppgifter är viktigt för att förmågorna ska utvecklas. Risken är ju annars att de gör som de alltid gjort och att inget lärande egentligen sker.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...